Nasze punkty:   Warszawa Zdziechowskiego   Warszawa Skolimowska   Wrocław Polaka

Wyniki wyszukiwania

Regulamin promocji „ANTY BLACK WEEKS”

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy dokument (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady uczestnictwa w promocji prowadzonejpn. “Anty Black Weeks”,
  2. Organizatorem Promocji jest spółka Antymateria Sp.z.o.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowegopod numerem 0000547768, posługującą się numerem NIP 5213691315 oraz REGON 361031966, z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności przy ul. MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO, nr 7, lok. U4, 02- 659 Warszawa,
  3. Promocja odbywa się w sklepie internetowym marki Antymateria działającym pod adresem internetowym https://antymateria.com (dalej: „Sklep internetowy”) oraz w sklepach stacjonarnych marki Antymateria, których dane adresowe dostępne są pod adresem internetowym: https://antymateria.com (dalej: „O nas”),
  4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Okres Promocji
  1. w Sklepie internetowym – w dniach 13.11 – 30.11.2023,
  2. w Sklepach stacjonarnych – w dniach 13.11 – 30.11.2023.
 3. Uczestnicy Promocji

a. Uczestnikiem Promocji (dalej: „Uczestnik”) może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), spełniająca pozostałe warunki opisane w Regulaminie.

 1. Zasady Promocji
  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu wybranych przez Organizatora produktów ze specjalnymrabatem, którego wysokość jest określona każdorazowo na karcie produktu (w Sklepie internetowym)albo na metce produktu (w Sklepach stacjonarnych).
  2. Aktualna lista produktów objętych Promocją wraz z wysokością rabatu dostępna jest pod adreseminternetowym: https://antymateria.com/kategorie/gotowe-rowery/
  3. Organizator jest uprawniony do modyfikacji listy produktów promocyjnych, o której mowa w pkt 4.b. (wszczególności ze względu na wyczerpanie zapasów danego produktu), przy czym ewentualne zmiany pozostają bez wpływu na prawa nabyte Uczestników przed ich dokonaniem. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany Regulaminu i obowiązuje od chwili aktualizacji listy produktów.
  4. W celu wzięcia udział w Promocji, Uczestnik obowiązany jest spełnić następujące warunki: w Sklepie internetowym: (I) dodać do koszyka wybrane produkty z listy produktów promocyjnych, w Sklepach stacjonarnych: wybrać produkty oznaczone promocją,
  5. Warunkiem skorzystania z Promocji w Sklepie stacjonarnym jest dostępność wybranego Produktu w aktualnym asortymencie Sklepu stacjonarnego,
  6. Rabat możliwy do uzyskania w ramach Promocji nie łączy się i nie sumuje z żadnymi innymi rabatami, promocjami i kartami stałego klienta obowiązującymi u Organizatora w Okresie Promocji. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny,
 2. Reklamacje
  1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przeprowadzenia Promocji zRegulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Reklamację można złożyć listownie naadres Organizatora wskazany w punkcie 1.b. lub w formie e-mail na adres: sklep@antymateria.com.
  2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało co najmniej: opis powodu złożenia reklamacji orazdane kontaktowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi.
  3. Odpowiedź Organizatora na reklamację zostanie udzielona w terminie 14 dnia od dnia otrzymaniareklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w tej samej formie, w której dokonano zgłoszenia (chyba, że strony uzgodnią inną formę odpowiedzi).
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, z którym można skontaktować sięm.in. listownie (na adres wskazany w pkt 1.b.), poprzez adres e-mail: sklep@antymateria.com lubtelefonicznie pod numerem: +48 535 193 136.
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników dostępne są w Polityce PrywatnościOrganizatora: https://antymateria.com/polityka-prywatnosci/
 2. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, skąd Uczestnik może w dowolnym momencie: https://antymateria.com pozyskać, odtworzyć i utrwalić treść Regulaminu.
  2. Wszelkie informacje o Promocji można uzyskać także w formie e-mail, kontaktując się z Organizatorem pod adresem: sklep@antymateria.com.
  3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.